Kvalitní lektor

Vzdělávání pracovníků v každé organizaci je velmi důležitá součást personální práce, a proto identifikace vzdělávacích potřeb by měla vždy mít sofistikovanou podobu.

Lidské zdroje

Organizace i pracovníci by měli mít, v tomto ohledu, stejný zájem na svém rozvoji, aby se jim oběma úspěšně dařilo. Paradoxem soužití obou stran je to, že požadavky na změnu profesního výkonu si téměř vždy jako první uvědomuje zaměstnavatel – organizace.  Je to dáno tím, že organizace průběžně sleduje doškolování zaměstnanců v řadě dílčích oblastí jejich obecného pracovního výkonu, jako bezpečnost práce, dodržování hygienických zásad, nebo práce s různými stroji a zařízeními. Znamená to sledovat trendy vývoje a požadavky na profesní výkon pracovníků a rozlišovat, koho z pracovníků organizace je zařadit do vzdělávání s cílem prohlubovat, či zvyšovat jeho profesní kvalifikaci, nebo rozvíjet jeho kompetence pro výkon konkrétní pracovní funkce. Tedy pečovat o své pracovníky – lidské zdroje.

K tomu, aby takové vzdělávací akce měly smysl a úspěch je ovšem kromě jiného vybrat také správnou společnost, jež budete vzdělávat vaše pracovníky. To není jednoduché, ale hodně vám napoví, pokud si dáte práci a ověříte si kvalitu jejich lektorů.

V oblasti profesního vzdělávání, které většinou pro organizace realizují externí společnosti, je důležité, aby si organizace v rámci svých možností zkontrolovala realizaci těchto aktivit, a aby si ověřila jak schopné lektory – vzdělavatele externí společnost má.

Proto, abyste měli nějaká základní vodítka a parametry, jak má takový výkon lektora vypadat, stačí, když se prostě někdo z managementu půjde podívat, jak samotné vzdělávání probíhá, nebo se stane přímým účastníkem vzdělávací akce a držet se zásad, které má dobrý lektor dodržovat. V rámci uzavírání kontraktu je také možné si domluvit ukázkovou lekci, nebo se jít podívat na práci vzdělávací společnosti u jiného klienta.

Lektorské dovednosti

 1. Demonstrují odbornou zdatnost ve svém oboru
 2. Osvojili si přirozenou vlastnost vyučovat a vyučování je uspokojuje
 3. Mají vysokou úroveň interpersonálních dovedností
 4. Umí dobře naslouchat a ptát se
 5. Mají nefalšovaný zájem o druhé lidi
 6. Jsou flexibilní při používání školících technik a strategií
 7. Oceňují potřebu důkladného plánování a přípravy
 8. Akceptují podíl odpovědnosti za budoucí výkon účastníků vzdělávání

Lektor je osoba, která má své posluchače provést úskalími nových informací, vysvětlit jim je, jejich teoretický základ, praktické využití
a přivést posluchače k tomu, aby si je vštípili do své mysli a stali se jejich stabilními vědomostmi, dovednostmi a pracovními návyky.

10 nej pro lektora

Jak skutečně lektor zaujme své posluchače, popisují níže uvedená pravidla:

 • Zaujme osobnost lektora – musí vědět, znát, být přesvědčen o důležitosti a zajímavosti toho, co říká. Musí vložit do svého projevu pozitivní emoce.
 • Posluchače zaujme, když bude mluvit o nich – oslovit je, dát najevo, že je jeden z nich, chápe jejich problémy a stojí na jejich straně. Posluchač si tak uvědomí, proč má poslouchat a co je ve sdělovaném obsahu důležité pro něj.
 • Nevyvyšuje se nad své posluchače – respektuje jejich postoje, zájmy, způsob uvažování a chová se nekonfrontačně.
 • Vypráví jim příběh –  je však v nich konkrétní, srozumitelný a stručný. Využívá sílu emocí v příslovích, analogiích a metaforách i humoru.
 • Klade otázky a vede posluchače k dialogu – vede posluchače k zamyšlení, formuluje otázky k zamyšlení a v nich formuluje i podstatné části svého vyjádření.
 • Nechá své posluchače přemýšlet – stručnost, věcnost, srozumitelnost vždy posluchači ocení, pro ně, stejně jako pro všechny je méně, někdy více a pozitivní.
 • Nechává si vždy dostatek času na odpovědi posluchačům.
 • Chválí posluchače za odpovědi (citlivě a s rozvahou).
 • Vysvětluje chybné odpovědi, a to vždy přátelskou formou.
 • Posluchače povzbuzuje k diskusi, účasti na společných činnostech skupiny i k dalšímu individuálnímu rozvoji a vzdělávání.

Výše máte v podstatě návod, jak zhodnotit práci lektora a vyhnout se nějakým nedorozuměním. Pokud takového lektora získáte pro vzdělávání svých zaměstnanců, tak máte z velké části vyhráno nejen pro rozvoj svých zaměstnanců, ale i v jejich motivaci pro další podobné akce.

Připravil: PhDr.Jiří Vronský,majitel poradenské kanceláře

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*