Jak bezpečně používat propan butan

Plynové sporáky nebo plynové varné kotle bývají zpravidla výrobcem nastaveny na zemní plyn. Oproti tomu plynové stoličky nebo terasové ohřívače se používají v kombinaci s propan butanem.

Špatně udržovaná plynová zařízení mohou způsobit velké škody na majetku nebo zdraví.

Jak zacházet s propan butanovými lahvemi?

  • S lahvemi naplněnými propan-butanem zacházejte obezřetně, uvědomte si, že se jedná o těkavou látku, ze které se při styku se vzduchem stává výbušná směs. Proto propanbutanové lahve nikdy nevystavujeme vysokým teplotám, ani vysokému tlaku. Již při instalaci a samotném užívání spotřebičů či zařízení na propan-butan je nutno dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti od výbušných, hořlavých či hoření podporujících látek a materiálů. Není také vhodné skladovat více tlakových nádob blízko u sebe.
  • Lahve skladujte a používejte pouze ve stojaté poloze (pokud předpisy nestanoví jinak), ve snadno přístupných, proti nežádoucím vlivům chráněných a dostatečně větraných prostorách. V případě vyšší koncentrace uvolněného plynu může velice snadno dojít k výbuchu tohoto těkavého plynu a následnému požáru. Stačí přeskok elektrické nebo elektrostatické jiskry, zapálená cigareta, rozžhavené uhlí, dřevo apod.
  • Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. LPG je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu.
  • Dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí nepředstavují jen případné úniky plynu, ale také nedokonalé spalování, které rovněž může zapříčinit požár nebo výbuch anebo vést k otravě oxidem uhelnatým.
  • V zájmu svého zdraví a majetku nakupujte plyn, respektive tlakové lahve naplněné plynem, pouze u oprávněných distributorů.
  • Odpařování plynu nikdy neurychlujte zahříváním lahve otevřeným plamenem. Právě toto pochybení je často příčinou výbuchu a následného požáru.
  • Provozovatel plynových zařízení je povinen vést řádnou technickou dokumentaci (např. místní provozní řád, revizní knihy atd.) a uchovávat doklady-např. o údržbě, provedených revizích, zkouškách atd.

Jak se chovat při podezření na únik plynu?

• Ihned vyřadit všechny možné zdroje iniciace!
• Ihned zhasnout všechny plameny!
• Ihned otevřít všechna okna a dveře (s výjimkou sklepních místností).
• Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!
• Nemanipulovat s elektrickými spínači!
• Nevytahovat elektrické zástrčky!
• Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby!
• I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna, nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášen dodavateli plynu (pro zařízení v jeho vlastnictví) nebo montážní firmě!
• Poruchu nebo poškození plynových zařízení sami neodstraňovat! To mohou udělat jenom odborní zaměstnanci oprávněných firem!

Zdroj internet

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*